Biuletyn Informacji Publicznej  Związku Międzygminnego Obra  www.zmobra.pl
Dane
Związek
Aktualności
Informacje bieżące
Władze
Zarząd
Zgromadzenie
Dokumenty
Statut Związku
Uchwały Zarządu
Uchwały Zgromadzenia
Protokoły Zgromadzenia
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Mienie Związku
Analizy systemu gospodarowania odpadami na obszarze działania Związku Międzygminnego "Obra"
Budżet
Dokumenty do pobrania
Wykaz umorzeń i odroczeń
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Zamówienia Publiczne
Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Nabór
Oświadczenia Majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna -2013  

Dane
Związek Miedzygminny OBRA
NAZWA GMINY Związek Międzygminny OBRA
RODZAJ Związek Gmin
LOKALIZACJA woj. wielkopolskie , pow. wolsztyński
KOD 64-200
MIEJSCOWOŚĆ Wolsztyn,  Berzyna 6
KONTAKT

tel. +48 68 -347-42-70

fax. +48 68-347-42-72
e-mail: zmobra@wolsztyn.pl

Przewodniczący 
Zarządu

Krzysztof Piasek 
tel. (68) 347-42-70
e-mail: zmobra@wolsztyn.pl

Przewodniczący 
Zgromadzenia

Waldemar Kalitka

e-mail: zmobra@wolsztyn.pl

Wiceprzewodniczący
Zarządu

Monika Maćkowiak 
e-mail: zmobra@wolsztyn.pl

Pracownik Operacyjny


tel. (68) 347-31-62
e-mail: zmobra@wolsztyn.pl

Inspektor Ochrony Danych

Marcin Kosicki

e-mail: iod@presstu.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny "Obra", Berzyna 6 64-200 Wolsztyn
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, art. 10 rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 zpóźn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1688), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) , ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) i  ustawy z 17 czewrca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. z 2017, poz. 1201 ze zm);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (art. 10 rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875  z późn. zm.), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1688), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) , ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) , ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) i ustawy z 17 czewrca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. z 2017, poz. 1201 ze zm); jest obligatoryjne

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2020-03-31 07:24:55, wprowadzający: Przemysław Orzechowski
wersja do druku